Puskás Tivadar HBE logo

Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület

1143 Budapest Stefánia út 34.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 371

E-mail cím: puskashirbaje@gmail.com

                                                                                                                      

 

A

PUSKÁS TIVADAR

HÍRADÓ BAJTÁRSI EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

 (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

 

 

 

2008

 


I. FEJEZET

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A.)  Az Egyesület neve és székhelye

 

1.   Az Egyesület neve: Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület

(a továbbiakban: Egyesület)

 

2.    Az Egyesület székhelye:       HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.

1143 Budapest, Stefánia út 34.

Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 371.

 

3.   Az Egyesület jelvénye:

Álló, ovális alakú jelvény, kék mezőjét nemzeti színű (piros, fehér, zöld) keret fogja körbe. A felső harmad közepén Puskás Tivadar mellszobra helyezkedik el. A jelvény aljának közepéről jobb oldalra egy zöld babér ág, balra egy zöld tölgyfa ág nyúlik fel a szoborig, amelyek között középen köralakban, fehér alapon felirat: PUSKÁS TIVADAR HÍRADÓ BAJTÁRSI EGYESÜLET - ebből jobbra és balra 3-3 stilizált villám (híradó jelvény) nyúlik ki, arany színben.

4. Az Egyesület körbélyegzőjének lenyomata: Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület

 

B.) Az Egyesület célkitűzései:

Az Egyesület politikai pártoktól független, az önkéntesség elve alapján szerveződött, önálló vezetéssel rendelkező, az egyesülési törvény szerint létrehozott országos szervezet, amely a hazafiság eszméjére épülő honvédelem, híradó szolgálati hagyományok ápolását és az Egyesület tagjainak érdekképviseletét, érdekvédelmét vállalja fel.

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoknak támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, önkormányzati választáson képviselőt nem állít, továbbá nem támogat.

Kezdeményezi és segíti a kis nyugdíjjal rendelkező tagok nyugdíjának emelését, a rászorulók és családtagjainak segélyezését, támogatását, az Egyesületben eredményes társadalmi munkát végzők elismerését az illetékes szerveknél.

A kegyeleti feladatok végzése során az elhunyt tag temetésén az Egyesület képviselteti magát, segíti a hátramaradott család gondjainak enyhítését.

Tevékenységével elősegíteni kívánja az Egyesület társadalmi elismertségének növelését, tagjai társadalmi és egyéni érdekeinek képviseletét, védelmét.

 

C.)  Az Egyesület fővédnöke és védnökei

Az Egyesület fővédnöke a Magyar Honvédség hivatásos állományába tartozó legmagasabb beosztású, híradó szakképzettséggel rendelkező vezetője, aki a beosztásából adódó lehetőségek felhasználásával elősegíti, támogatja az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.

 

A közgyűlés jóváhagyásával, az Egyesület Elnöksége, védnöknek kérhet fel olyan magyar állampolgárságú személyeket, akik a híradó és informatikai szakmában szerzett tekintélyük, beosztásukból adódó lehetőségeik alapján eredményesen segíthetik Egyesületünk tevékenységét.

 

            D.) Az Egyesület támogatói:

            Az Egyesület támogatója lehet az a magán- vagy jogi személy, egyesület, szervezet, aki az Egyesület Alapszabályában megfogalmazott célkitűzésekkel egyetért és támogatni kívánja az Egyesületet céljai megvalósításában. A támogatás formáját, módját a Támogatóval kötött kétoldalú megállapodásban kell rögzíteni. A támogatás lehet: tárgyi eszköz, adomány és egyéb, az Egyesület működését segítő felajánlás.

 

 

II. FEJEZET

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

A.)  Egyesületi tagok lehetnek:

-       Rendes tagok (teljes jogúak)

-       Pártoló tagok (korlátozott jogúak)

-       Tiszteletbeli tagok (korlátozott jogúak)

-       Örökös tiszteletbeli tagok

 

1.    Rendes tagok lehetnek:

a.)      A híradó szolgálat hivatásos állományának tagjai.

b.)     A híradó szolgálat nyugállományú tagjai.

c.)      A híradó tartalékos tisztek és tiszthelyettesek.

d.)     A híradó szolgálat érdekében tevékenységet kifejtő polgári személyek.

e.)      Mindazok a hivatásos - és nyugállományú katonák – szakmai képzettségüktől függetlenül –, akik a híradó szolgálathoz egyéni irányultságuk vagy bajtársi kötődésük folytán vonzódnak.

 

2.    Pártoló tag lehet:

a.)   A rendes tag házastársa és közvetlen hozzátartozói.

b.)  Más polgári személy, gesztor (jogi és magánszemély).

 

3.    Tiszteletbeli tag lehet:

Az a természetes és jogi személy, aki az Alapszabályban foglalt célok megvalósításához tevékenységével, közéleti tekintélyével erkölcsi segítséget nyújt.

 

4.    Örökös tiszteletbeli tag lehet:

            Az a rendes- és pártoló tag, valamint az Egyesületet támogató magán - és jogi személy, egyesület, szervezet vezetője, aki egész élettevékenységével a híradó szolgálat, illetve a híradó szakma fejlesztésében sokat tett, az Egyesület eredményes munkájához nagyban hozzájárult, illetve hozzájárul, valamint a bajtársi közösség erősítésében kimagasló érdemeket szerzett.

 

B.) A tagsági viszony keletkezése

A rendes és pártoló tagok esetében az Egyesülethez csatlakozni szándékozók írásbeli belépési nyilatkozatot nyújtanak be az Elnökséghez. A belépésről az Elnökség dönt, a döntésről tájékoztatja a tagságot.

Elutasítás esetén - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül ­felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani az Elnökséghez, melyről a közgyűlés dönt.

 

C.) A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik:

a)        az Egyesület megszűnésével,

b)       kilépéssel,

c)        a tag halálával,

d)       a tagság törlésével.

Az Egyesület tagja – saját elhatározása alapján – kiléphet az Egyesületből. A kilépési szándékot írásban kell az Elnökségnek benyújtani, amely azt tudomásul veszi. A kilépés a tag írásbeli bejelentésének időpontjában lép hatályba.

Törölni kell a tagsági viszonyát annak az egyesületi tagnak, aki a tagságidíj-fizetés kötelezettségének, több mint egy naptári évig – előzetes felszólítást követően – nem tesz eleget.

 

 

 

III. FEJEZET

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

A.) A tagok jogai

 

1.)   A rendes tag joga:

a) Részt vehet az Egyesület munkájában, az Alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, azokról megfelelő tájékoztatást kapjon, véleményét, észrevételeit, javaslatait szóban vagy írásban megtegye és azokra az Egyesület szerveitől választ kapjon.

b) Az Egyesület egészének és vezető szerveinek működésével, célkitűzéseinek, terveinek megvalósításával és anyagi- pénzügyi helyzetével összefüggésben az Egyesület illetékes szervéhez, tisztségviselőihez kérdést intézzen, azokra érdemi választ kapjon.

c) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait.

d) A rendes tagok szavazati joggal rendelkeznek, az Egyesület bármely vezető szervébe, bármely tisztségre jelölhetők és választhatók.

 

2.) A pártoló tag joga:

a) A tag tanácskozási és javaslattételi joggal vehet részt az Egyesület közgyűlésén.

b) Szavazati joggal vesz részt a pártoló tagsági díj megállapításában.

 

 

3.) A tiszteletbeli tag joga:

Tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén.

 

4.) Az örökös tiszteletbeli tag a rendes tag jogaival rendelkezik.

 

B.)   A tagok kötelezettségei

 

1. A rendes tag köteles:

a)     Az Alapszabályban foglalt célkitűzéseket megvalósítani, annak rendelkezéseit megtartani.

b) Az Egyesület választott szervei és a közgyűlés által hozott határozatokat végrehajtani.

c) Az Egyesületet rendszeres tagdíjfizetéssel támogatni.

 

2. A pártoló tag köteles:

a)     Az Alapszabály reá vonatkozó rendelkezéseit megtartani.

b)     A pártoló tagsági díjat rendszeresen fizetni.

 

3.   A tiszteletbeli tag köteles:

a) Az alapszabály reá vonatkozó rendelkezéseit megtartani.

 

 

IV. FEJEZET

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI RENDJE

 

A.)   A közgyűlés

Az Egyesület a tagok társadalmi közössége, amelynek legfelsőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlést évente össze kell hívni.

A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a rendes tagok legalább egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – ezt kívánja.

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) Az Alapszabály megállapítása és módosítása.

b) Az Egyesület tevékenységével kapcsolatos programok elfogadása.

c) Állásfoglalás kialakítása a tagok érdekeivel összefüggő kérdésekben.

d) A költségvetés és a tagdíj meghatározása.

e) Az Egyesület belső szervezeti felépítésének meghatározása és módosítása, az Egyesület törvényes képviselőinek és tisztségviselőinek megválasztása, felmentése, visszahívása.

f) Az időközben  betegség, lemondás, felmentés kérése, vagy egyéb okok miatt lecsökkent Elnökség kiegészítését, a felkért személlyel /személyekkel/, az Elnökség javaslatára, a közgyűlési választással kell pótolni.  

g) Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása.

h) Az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamely szövetséghez történő csatlakozás kimondása.

i) Az Egyesület feloszlásának kimondása.

j) Döntés azokban az ügyekben, melyeket hatáskörébe von, továbbá mindaz, amit a jogszabály idesorol.

 

B.) Az Elnökség

Az Elnökség az Egyesület operatív irányító szerve, amely szükség szerint ülésezik.

Az Elnökség létszáma 9 fő.

A közgyűlés elnököt, ügyvezető alelnököt, alelnököt, titkárt, gazdasági titkárt, társadalmi kapcsolatok felelősét, propaganda és sajtófelelőst, érdekképviseleti és szociális felelőst, valamint közművelődési felelőst választ, akik együtt képezik az Egyesület Elnökségét.

Az elnök, az alelnökök, a titkár és a gazdasági titkár az Egyesület törvényes képviselői. Önállóan képviselik az Egyesületet más szerveknél.

A közgyűlés az Elnökséget 4 évre választja.

Az időközben – betegség, felmentés kérése, lemondás vagy egyéb okok miatt kivált tag(-ok) helyett  az új elnökségi tago(-ka)t, az Elnökség javaslata alapján, a következő közgyűlésen, kell megválasztani. Nem választható meg így az elnök és az elnökség megválasztott létszámának felénél több új tag.

A közgyűlés az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában kimagasló érdemeket szerzett személyt tiszteletbeli elnökké választhatja, aki tanácskozási joggal vehet részt az Elnökség ülésein.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább évenként négyszer tart ülést. Az Elnökség összehívásáról és ülésének levezetéséről az elnök gondoskodik. Az Elnökség ülései a tagság számára nyilvánosak.

 

1. Az Elnökség feladata és hatásköre:

a)    Folyamatosan tervezi, szervezi és irányítja az egyesületi tevékenységet, a tagok érdekvédelmével összefüggő feladatokat, a gazdasági-pénzügyi- és adminisztrációs ügyeket, a tagfelvételekkel és a tagnyilvántartással kapcsolatos teendőket.

b) Szervezi és előkészíti a közgyűléseket, azok napirendjét.

c) Szervezi és irányítja a közgyűlési határozatok végrehajtását.

d) Kidolgozza az Egyesület éves munka- és rendezvényprogramját, annak végrehajtását szervezi illetve irányítja.

e) Irányítja a munkabizottságok tevékenységét

f) Rögzíti a tisztségviselők részletes feladatait, felelősségüket az Elnökség által kidolgozott és elfogadott Működési Szabályzatban.

g) Évente beszámol a közgyűlésnek a végzett tevékenységéről.

h) Javaslatot tesz az időszak utolsó évében, a tavaszi Közgyűlésen  a jelölőbizottság elnökére és tagjaira.

 

 

2.   A tisztségviselők feladatkörei:

a) Az elnök: összefogja és irányítja az Elnökség tevékenységét, levezeti az Elnökség üléseit, kapcsolatot tart az Egyesület fővédnökével, megköti az együttműködési és szponzori megállapodásokat, a pályázati szerződéseket.

b.) A tiszteletbeli elnök: Élettapasztalatával, javaslataival erősíti az Egyesület elnöksé-gének tevékenységét. Erősíti a kapcsolatokat különböző szervezetekkel. Segíti az elnökség munkáját.

c) Az ügyvezető alelnök: segíti az elnök munkáját, az elnök távollétében gyakorolja annak jogkörét, tartja a kapcsolatot a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével (BEOSZ), a Honvédségi Nyugállományú Klubok Országos Szövetségével (HOKOSZ), más társadalmi szervezetekkel, összefogja, irányítja az elnökségi ülések, közgyűlések napirendjének összeállítását. 

d) Az alelnök: segíti az elnök munkáját, irányítja az Egyesület kiadványainak szerkesztését, kiadását, részt vesz a pályázatok elkészítésében.

e) A titkár: vezeti az Egyesület tagnyilvántartásának adminisztrációját, előkészíti az Elnökség üléseit és napirendjét, előkészíti és szervezi a közgyűlés összehívását, segítséget nyújt a napirendek előadóinak.

f) <